Reklamační řád

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Sedospo s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1161, Mladá Boleslav (dále také "provozovatel") a kupujícího (zákazník, spotřebitel) a je také nedílnou součástí obchodních podmínek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.
  2. Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady
  3. Převzetí zboží

   1. Kupující, který není spotřebitelem
    1. Kupující musí prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
    2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, nebo služeb, je kupující povinen s dodavatelem služeb, dopravcem, technikem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Kupující je také povinen zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.
    3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího, společnosti Sedospo s.r.o. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dodavatelem.
   2. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě, kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.
  4. Záruční podmínky

   1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
   2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců na zboží a v případě reklamace služeb 24 měsíců na náhradní díly a 3 měsíce na vykonanou práci, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
   3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, čímž je myšlena doba od převzetí věci do oprávněné reklamace, až do doby, kdy byl kupující povinen si věc ze záruční opravy vyzvednout. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.
   4. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím
  5. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
   • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu opravu zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, případně výměnu zboží.
   • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, nebo služby, nebo odstoupit od kupní smlouvy
   • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, nebo služby, nebo odstoupit od kupní smlouvy
   • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  6. Smluvní záruka
  7. Prodávající může poskytnout rozšířenou záruku na zboží. V takovém případě její podmínky a rozsah stanoví v záručním listě. 
  8. Rozpor s kupní smlouvou

   1. Pokud se vada zboží/výrobku projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.
  9. Vyřízení reklamace

   1. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje přímo v autorizovaných servisech. Kontakt a pomoc při řešení/uplatnění reklamace na mailu: servis@mbelektro.eu, tel.: 605566333
   2. Kupující prokáže původ zboží, nebo služby při záruční opravě předložením dokladu o koupi a záručního listu. 
   3. Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
   4. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
   5. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím - podnikatelem, či záručním listem.
  10. Rozsah záruky

   1. Záruka zaniká v následujících případech
    • nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
    • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
    • prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje,
    • nese-li předložený "Záruční list" zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v "Záručním listu",
    • spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zváštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty.
   2. Záruka se nevztahuje na:
    • škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
    • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
    • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
   3. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
  11. Odstoupení od smlouvy

   1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
   2. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14ti dnů od převzetí věci doporučujeme dodržet dále uvedený postup:
   3. Zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující odstupuje od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím nebo adresy pro zaslání peněz.
   4. Spotřebitel dále zboží dopraví zpět na adresu sídla firmy Sedospo s.r.o. a to tak, že zboží by mělo být nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, aretačních šroubů, záručního listu, návodu atd.), s kopii dokladu o koupi.
   5. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a doporučujeme ho pojistit. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.
   6. Odstoupení od smlouvy musí být uplatněno nejpozději do 14ti dnů od převzetí věci.
   7. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 § 53 občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, má dodavatel právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
  12. Závěrečná ustanovení

   1. Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, popřípadě obchodního zákoníku, jedná-li se o obchodně právní vztah.
   2. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.4.2020. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.